Horizontal, full colour logo on white background .Preferred.

Theme: Overlay by Kaira